Nam bheachd air atharrachadh na gnàth-shìde

Samhain 11 2021 - a' chiad air Gopher

Feumaidh mi aiste sgrìobhadh airson colaiste, agus smaoinich mi gum bithinn ga cuireadh an-seo cuideachd!

Dè mo bheachd? Ùill, 's e duilgheadas a tha ann, nach e?

Chunnaic mi Mac 's Uaine air BBC i-Player, tha e prògram airson dòighean airson sabaid atharrachadh na gnàth-shìde, leithid uisge, smugach agus caraichean-dhealain, agus tha e math ag ùsaigeadh rudeigin mar sin, ach mo bheachd, feumaidh sinn fòcasachadh air na corporaidean, oir tha iad a' dèanamh damaiste as motha.

Agus chan eil na ceannardan againn a' dèanamh càil! 'S toigh leotha a marbhanaibh, ach tha iad coma coca!

Chan e ach sealladh a bha ann an COP26, nam bheachd. Tha bhideo ann an lìon na cruinne far a bheil Joe Biden a' cadal ri an co-labhairt!

'S toigh le na luchd-poileataigs agus corporaidean ag innse dhuinn gun e sinne as coireach. Mar eisimpleir, am facal "lorg carboin", thionnsgnadh BP e, mar dòigh air cuireadh coire oirnn.

Mu 80% de eimiseanan-carboin a' tighinn na corporaidean. Nam bheachd, cha theid càil deanamh mura tha sinn ionnsaigh sin.

Bidh na corporaidean a' coiteachadh a chuir stad poileasaidhean airson an atharrachadh na gnàth-shìde.

Ceart gu leòr, is urrainn dhuinn fhèin rudeigin beag dhèanamh le ath-chuairteachadh, cuireadh dheth na solasan aig an oidhche, ùsaigeadh càr-dealain, stàladh panail-ghréine no ceannach rudan seana bho bùth carthannais, ach aig a' cheann thall, chan eil mi a' smaoineachadh gum bi seo gu leòr.

Feumaidh sin an duilgheadas riochdaile ag ionnsaigh. Chan e sinne as coireadh, is e BP, Nestlè, Monsato, Facebook, Google agus tuilleadh as coireadh.